درباره ما

موسسه زیست محیطی آوای درنای خاکستری با هدف بهبود شرایط زیست محیطی استان مرکزی و ایران تاسیس گردیده است.این مجموعه غیر دولتی سعی دارد با فعالیت در عرصه‌های فرهنگی و آموزشی،نگاه و رفتار عموم مردم را نسبت به ارکان محیط زیست تغییر بدهد.همچنین با فعالیت در زمینه درمان و رهاسازی حیات وحش آسیب دیده،میکوشد تا از تاثیرات مخرب بر تنوع زیستی استان مرکزی و ایران بکاهد.